ANUNŢ cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante pe o perioadă nedeterminată în Primăria s. Sireți

ANUNŢ
cu privire la desfăşurarea concursului privind
ocuparea funcţiei publice vacante pe o perioadă nedeterminată în Primăria s. Sireți

Având în vedere Dispoziția Primarului satului Sireți nr. 95 din 25 octombrie 2022 privind declararea funcției publice vacante și nr. 96 din 25 octombrie 2022 cu privire la constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea funcției publice vacante, în conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Primăria s. Sireți  ANUNŢĂ:

  1. Concurs pentru funcţia publică de specialist (percepere fiscală)
    II. Scopul general al funcţiei: Organizarea colectării impozitelor şi taxelor locale
    III. Sarcinile de bază ale funcţiei:
  • Analiza activităţii pentru aprecierea strategiilor de percepere fiscală;
  • Colectarea impozitelor şi taxelor locale;
  • Implementarea şi realizarea noilor metode în procesul de activitate fiscală.

Cui îi raportează titularul funcţiei: Primarului, Viceprimarului și Secretarului Consiliului Local
Cooperare internă: Cu personalul primăriei.
Mijloace de lucru / echipamentul utilizat:
Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
Calculator, printer, telefon, fax; Internet;
Manuale, materiale metodologice şi informative în domeniul administraţiei publice; Presa periodică în domeniu
Condiţii de muncă:
– Regim de muncă: 40 ore pe săptămână, 8 ore pe zi, disponibilitatea lucrului peste program şi în zilele de repaus, după caz;
– Program de muncă: luni-vineri, orele 8:00-17:00, pauza de masă 12:00-13:00;
– Activitatea de birou, deplasări de serviciu prin localitate, raion şi ţară.
Cerinţe specifice:
Studii: Medii de specialitate sau Superioare, de licenţă sau echivalente, în domeniul finanțelor, contabilității sau administraţiei publice.
Experienţă profesională: Preferabil experienţă în serviciul public.
Cunoştinţe:
– Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
– Cunoaşterea modului de funcţionare a autorităţilor publice;
– Cunoştinţe de operare la calculator, Word, Excel; MapInfo, AutoCad, navigare Internet;
– Cunoaşterea limbii de stat şi a limbii ruse la nivel avansat citit/scris/vorbit, (preferabil a unei limbi de circulaţie internaţională la nivel avansat: citit/scris/vorbit)
Abilităţi:
Lucru cu informaţia, planificare, organizare, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, instruire, motivare, mobilizare, soluţionare de probleme, comunicare eficientă, management.
Atitudini/comportamente:
Respect faţă de oameni, incoruptibilitate, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă .

IV. Condiţii de bază:
• deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
• dispunerea de capacitate deplină de exerciţiu;
• neatingerea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;
• lipsa antecedentelor nestinse;
• nu este privat de dreptul de a ocupa funcţii publice;
• cunoaşterea limbii de stat.

V. Persoanele interesate depun următoarele documente:
• formularul de participare;
• copia buletinului de identitate;
• copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
• copia carnetului de muncă;
• cazierul judiciar sau declarație pe propria răspundere.

VII. Locul depunerii documentelor:

Primăria satului Sireți ( s.Sireți, str. Mihai Eminescu 1 ), biroul nr.2
• telefon de contact – (0237) 61033, 71191

VIII. Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea documentelor:
• Boaghi Leonid, viceprimar, Primăria Sireți;
NOTĂ: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.
*Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.
IX. Bibliografia concursului:
• Constituţia Republicii Moldova;
• Acte normative în domeniul serviciului public:
– Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
– Legea nr. 25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
– Legea nr. 16-XVI din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese;
– Legea nr. 1264-XV din 19.07.2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi a proprietăţii demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere;
– Legea nr. 90-XVI din 25.04.2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei;
– Legea nr. 190-XIII din 19.07.1994 cu privire la petiţionare;
• Acte normative în domeniul administraţiei publice locale:
Legea nr. 436 –XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală;
Acte normative în domeniul de specialitate:

Codul fiscal al Republicii Moldova

HOTĂRÎRE Nr. 998  din  20.08.2003 privind activitatea serviciului de colectare a impozitelor
şi taxelor locale din cadrul primăriei

Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs: 14 noiembrie 2022, ora 17.00