ANUNŢ – *termen extins cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiei publice vacante pe o perioadă nedeterminată în Primăria s. Sireți

ANUNŢ
cu privire la desfăşurarea concursului privind
ocuparea funcţiei publice vacante pe o perioadă nedeterminată în Primăria s. Sireți

Având în vedere Decizia Consiliului sătesc Sireți Nr 2/7 din 12 aprilie 2023 Cu privire la declararea funcţiei publice vacante și constituirea comisiei de concurs la secretarul Consiliului Sătesc Sireți , în conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Primăria s. Sireți  ANUNŢĂ:

 

 1. Concurs pentru funcţia publică de Secretar a Consiliului sătesc Sireți
 2. Scopul general al funcţiei: Organizarea eficientă a activităţii primăriei şi asigurarea legalităţii activităţii Consiliului sătesc Sireți.

III. Sarcinile de bază ale funcţiei:

 • asigură înştiinţarea convocării consiliului local;
 • participă la şedinţele consiliului local;
 • avizează proiectele de decizii ale consiliului local şi contrasemnează deciziile;
 • asigură buna funcţionare a primăriei;
 • asigura buna funcționarea a sistemului informațional e-cancelarie;
 • asigură efectuarea lucrărilor de secretariat;
 • pregăteşte materialele pe marginea problemelor supuse dezbaterii în consiliul local;
 • comunică şi remite, în termen de 5 zile, dacă legea nu prevede altfel, autorităţilor şi persoanelor interesate actele emise de consiliul local sau de primar;
 • asigură aducerea la cunoştinţă publică a deciziilor consiliului local şi a dispoziţiilor normative ale primarului;
 • primeşte, distribuie şi întreţine corespondenţa;
 • eliberează extrase sau copii de pe orice act din arhiva consiliului local, în afara celor care conţin informaţii secrete, stabilite potrivit legii, precum şi extrase şi copii de pe actele de stare civilă;
 • organizează, coordonează, poartă răspundere pentru activitatea serviciilor de stare civilă, de protecţie socială şi exercită, după caz, atribuţiile respective;
 • ţine evidenţa gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) şi a asociaţiilor acestora conform registrului aprobat de Guvern;
 • păstrează şi aplică, după caz, sigiliul;
 • acordă ajutor consilierilor şi comisiilor consiliului local;
 • administrează sediul primăriei şi bunurile ei;
 • eliberează certificate de proprietate privată ce confirmă dreptul de proprietate asupra cotelor-părţi valorice din patrimoniul fostelor întreprinderi agricole, în baza anexelor la procesul-verbal al comisiei de privatizare a bunurilor întreprinderilor agricole;
 • îndeplineşte acte notariale conform Legii cu privire la notariat;
 • înregistrează contractele de locaţiune sau, după caz, contractele de arendă a bunurilor imobile pe un termen mai mic de 3 ani.Responsabilităţile:
 • Răspunde de exercitarea dispozițiilor și deciziilor puse în sarcina funcționarului de către Primar și Consiliului Local.
 • Răspunde de exercitarea atribuţiilor sale de serviciu în strictă conformitate cu legislaţia în vigoare;
 • Răspunde de examinarea în termen a petiţiilor ce ţin de domeniul său de activitate și avizate de primar;
 • Răspunde de sporirea competenţei sale profesionale;
 • Răspunde pentru respectarea confidenţialităţii informaţiei utilizate în activitatea de serviciu.
 • Răspunde de procesul de planificare a activități primăriei
 • Asigură și oferă suport la elaborarea planurilor de activitate pe domeniul resurselor umane, concedii, dezvoltare profesională, plan anticorupție, de activitate a consiliului local, servicii publice, etc.
 • Participă în procesele de judecată și reprezintă interesele primăriei în spețe legate de activitatea profesională
 • Coordonează procesul de management al riscurilor
 • Coordonează procesul de elaborare și aprobare a obiectivelor individuale și a indicatorilor de performanță pentru fiecare angajat
 • Coordonează procesul de evaluare a performanțelor individuale ale funcționarilor publici din cadrul Primăriei Sireți
 • Coordonează procesul de evaluare a activității profesionale în vederea stabilirii profesionale sporului de performanță
 • Coordonează procesul de elaborare a proiectelor de acte normative
 • Coordonează procesul de evidența a timpului de muncă a angajaților primăriei
 • Coordonează procesul de instruire/dezvoltare profesională a angajaților Primăriei
 • Coordonează procesul de evidența și gestionare a dosarelor personale
 • Coordonează procesul de încetare a raporturilor de muncă
 • Coordonează procesul de elaborare și modificare a Regulamentelor de organizare și funcționare
 • Coordonează procesul de elaborare și modificare a fișelor de post
 • Coordonează procesul de elaborare a schemei de încadrare a personalului
 • Coordonează procesul de îndosariere și arhivare a documentelor
 • Coordonează procesul de consultare publică a proiectelor de dispoziții și decizii, inclusiv prin intermediul paginii web
 • Coordonează procesul privind respectarea datelor cu caracter personal din cadrul instituției
 • Coordonează procesul privind securitatea si sănătatea în muncă din cadrul instituției
 • Coordonează procesul de stocare, utilizare, arhivare a informației și asigurare a continuității activității.
 • Scanează și publică actelor locale pe Portalul pe actelocale.gov.md în conformitate cu legislația în vigoare.
 • Asigurarea efectuării lucrărilor de secretariat, păstrarea şi expedierea corespondenţei, înregistrarea documentelor de intrare / ieşire din instituţie, eliberarea diverselor acte permisive și certificate, adeverințe.
 • Gestionarea Registrului de evidență a gospodăriilor, scrisori de intrare/ieșire, cereri de încadrare la grădinițe, petiții, registru intern al indicațiilor, registrul persoanelor de onoare, registrul procurilor și alte registre conform fișei postului.
 • Întocmirea şi eliberarea, pentru locuitorii satului, a adeverinţelor privind situaţia familială, locul de trai, componenţa familiei, acceptarea succesiunii, caracteristicilor și alte acte permisive
 • Organizarea audienței cetățenilor, de către primar și specialiștii din primărie;
 • Asigură păstrarea și evidența Monitorului Oficial și a altor reviste și publicații;
 • Gestionarea corespondenței din poșta electronică a primăriei.
 • Ținerea evidenței timbrelor poștale;
 • Asigurarea legăturilor telefonice in interiorul si exteriorul organizației; primirea si transmiterea notelor telefonice;
 • Răspunde de planul anticorupție a Primăriei Sireți și propuneri măsuri de îmbunătățire a planului
 • Asigură buna funcționare a serviciile publice administrative
 • Organizarea raţională a activităţii sale conform planului de activitate şi indicaţiilor Primarului și Viceprimarilor
 • păstrează şi aplică, după caz, sigiliul primarului;
 • păstrează şi aplică, după caz, sigiliul consiliului sătesc;
 • Resurse umane
 • Asigură depunerea declarațiilor de avere și interese ale funcționarilor publici, funcționarilor de demnitate publică, consilierilor și altor angajați;
 • Activează polițele de asigurare medicală obligatorie ale angajaților, altor persoane;
 • Elaborează la necesitate fișele de post ale angajaților primăriei
 • Elaborează la necesitate contractele angajaților primăriei
 • Asigură secretariatul concursurilor privind funcțiile publice vacante și ale șefilor de instituții din subordine
 • Deleagă funcționarii la cursuri de dezvoltare profesionala
 • Asigură obținerea dispozitivelor de crearea a semnăturii electronice pentru subiecții declarării
 • Planificarea şi organizarea desfăşurării şedinţelor consiliului sătesc
  • elaborează proiectul ordinii de zi a şedinţei consiliului sătesc;
  • asigură înştiinţarea despre convocarea şedinţei consiliului sătesc;
  • pregăteşte materialele pe marginea problemelor supuse dezbaterii în şedinţa consiliului sătesc;
  • elaborează proiectele de decizii pentru chestiunile propuse de primar;
  • avizează proiectele de decizii ale consiliului sătesc;
  • pregăteşte localul pentru desfăşurarea şedinţelor consiliului sătesc;
  • participă la şedinţele consiliului sătesc;
  • contrasemnează deciziile consiliului sătesc;
  • protocolează şedinţele consiliului sătesc;
  • expediază, în termenii legali, OT al Cancelariei, pentru executarea controlului administrativ, actele adoptate de consiliul sătesc.
  • asigură aducerea la cunoştinţă a deciziilor consiliului sătesc.
  • acordă ajutorul metodologic şi consultativ consilierilor locali;
 • consultă, după caz, consilierii în cadrul şedinţelor consiliului şi a comisiilor consultative de specialitate;
 • Buna funcţionare a primăriei
 • întocmeşte proiectele de dispoziţii ale primarului privind activitatea de bază;
 • expediază, în termenii legali, OT al Cancelariei, pentru executarea controlului administrativ, dispoziţiile primarului;
 • asigură aducerea la cunoştinţă a dispoziţiilor primarului cu caracter normativ;
 • Asigurarea efectuării lucrărilor de secretariat;
 • primeşte, citeşte, înregistrează, prezintă conducerii pentru primirea rezoluţiilor, distribuie şi întreţine corespondenţa;
 • se documentează pentru întocmire, inclusiv întocmeşte, semnează, înregistrează şi expediază răspunsurile, scrisorile;
 • eliberează extrasele sau copiile de pe actele de arhivă deţinute în primărie, cu excepţia celor care conţin informaţii secrete;
 • asigură înregistrarea şi evidenţa Asociaţiilor Obşteşti locale;
 • asigură înregistrarea şi evidenţa documentaţiei de urbanism a construcţiilor sau desfiinţării construcţiilor şi amenajărilor din teritoriul s. Sreţi;
 • execută lucrările de sistematizare, organizare şi includere în fondul de arhivă a documentaţiei primăriei şi consiliului sătesc.
 • Coordonarea activităţii serviciului de stare civilă
 • înregistrează actele de naştere, căsătorie, deces pentru locuitorii s. Sireţi;
 • execută lucrările de sistematizare şi expediere la Oficiul Stare Civilă Străşeni, lunar, a rapoartelor de activitate şi a ambelor exemplare ale actelor de stare civilă, întocmite în Primăria s. Sireţi, pentru includerea lor în fondul de arhivă;
 • întocmeşte indicii şi registrele alfabetice ale actelor de stare civilă;
 • exercită evidenţa certificatelor de naştere, căsătorie, deces, eliberate de Primăria s. Sireţi;
 • asigură, la cererea solicitantului, înregistrarea, în mod solemn, a căsătoriilor, naşterii nou-născuţilor şi a căsătoriilor jubiliare;
 • Acțuni notariale;
 • Autentifică procurile de primire a pensiei şi compensaţiilor băneşti;
 • legalizează semnăturile;
 • legalizează copiile de pe documente şi extrase din ele;
 • autentifică contracte de înstrăinare a terenurilor şi a caselor de locuit;

 

Cui îi raportează titularul funcţiei: Primarului satului, Consiliului sătesc Sireți.
Cine îi raportează titularului funcţiei: Secretarului Consiliului sătesc Sireți îi raportează colaboratorii primăriei în aspectele ce ţin introducerea proiectelor de decizii în şedinţele de Consiliu, precum şi specialistul în reglementarea regimului funciar în chestiunile legate de autentificare.
Cine îl substituie: Secretarul Consiliului poate fi substituit de specialist din cadrul primăriei oraşului, pe baza deciziei Consiliului sătesc Sireți sau dispoziţiei primarului.
Cooperare internă: Cu personalul primăriei.
Cooperare externă: Cu colaboratorii aparatului Preşedintelui Raionului Strășeni, conducătorii direcţiilor, secţiilor şi altor subdiviziuni din subordinea Consiliului Raional Strășeni, ş.a
Mijloace de lucru / echipamentul utilizat:
Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
Calculator, printer, telefon, fax;
Internet;
Manuale, materiale metodologice şi informative în domeniul administraţiei publice;
Presa periodică în domeniu, etc..

Condiţii de muncă:
– Regim de muncă: 40 ore pe săptămână, 8 ore pe zi, disponibilitatea lucrului peste program şi în zilele de repaus, după caz;
– Program de muncă: luni-vineri, orele 8:00-17:00, pauza de masă 12:00-13:00;
– Activitatea de birou, deplasări de serviciu prin localitate, raion şi ţară.

Cerinţe specifice:
Studii: Superioare, de licenţă sau echivalente, în domeniul dreptului sau administraţiei publice.
Experienţă profesională: Preferabil experienţă în serviciul public.
Cunoştinţe:
– Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
– Cunoaşterea modului de funcţionare a autorităţilor publice;
– Cunoştinţe de operare la calculator, Word, Excel; Acces, BitSecretar, navigare Internet;
– Cunoaşterea limbii de stat şi a limbii ruse la nivel avansat citit/scris/vorbit, (preferabil a unei limbi de circulaţie internaţională la nivel avansat: citit/scris/vorbit)

Abilităţi:
Lucru cu informaţia, planificare, organizare, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, instruire, motivare, mobilizare, soluţionare de probleme, comunicare eficientă, management.
Atitudini/comportamente:
Respect faţă de oameni, incoruptibilitate, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă .

IV. Condiţii de bază:
• deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
• dispunerea de capacitate deplină de exerciţiu;
• neatingerea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;
• lipsa antecedentelor nestinse;
• nu este privat de dreptul de a ocupa funcţii publice;
• cunoaşterea limbii de stat.

V. Persoanele interesate depun următoarele documente:
• formularul de participare;
• copia buletinului de identitate;
• copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
• copia carnetului de muncă;
• cazierul judiciar.

VII. Locul depunerii documentelor:

Primăria satului Sireți ( s.Sireți, str. Mihai Eminescu 1 ), biroul nr.2
• telefon de contact – (0237) 61033, 71191

VIII. Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea documentelor:
• Boaghi Leonid, Primar, Primăria Sireți;
• Iorga Alexandru, viceprimar.

 • Ciubuc Igor, viceprimar.
  NOTĂ: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.
  *Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.
  IX. Bibliografia concursului:
  • Constituţia Republicii Moldova;
  • Acte normative în domeniul serviciului public:
  – Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
  – Legea nr. 25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
  – Legea Nr. 133 din 17-06-2016 privind declararea averii și a intereselor personale
  – Legea nr. 90-XVI din 25.04.2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei;

– COD Nr. 116 din 19-07-2018 Codul administrativ al Republicii Moldova
– Legea nr. 239-XVI din 13.11.2009 privind transparenţa în procesul decizional;
– Legea nr. 355 din 23.12.2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar.
• Acte normative în domeniul administraţiei publice locale:
Legea nr. 436 –XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală;
– Legea nr.435 din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă;
– Legea nr.764 din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova;
Acte normative în domeniul de specialitate.

– Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale (317-XV din 18.07.2003);

– Legea nr.121 din 04.05.2007 privind administrarea şi de etatizarea proprietăţii publice;

– Legea privind transparenţa în procesul decizional (nr.239-XVI din 13.11.2008);

– Legea cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale (nr.523-XIV din 16.07.1999);

– Legea privind accesul la informație, nr.982 din 11.05.2000;

– Legea privind actele de stare civilă, nr.100 din 26.04.2001;

– Legea pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind constituirea și funcționarea consiliilor locale și raionale, nr.457 din 14.11.2003;

– Regulamentul cadru cu privire la ținerea lucrărilor de secretariat în autoritățile publice centrale și locale și în instituțiile din subordinea acestora, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.721 din 23.07.2007.

Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs – 17 mai 2023.