ANUNŢ cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiei de Administrator al ÎM SalubSireți pe o perioadă de 5 ani

ANUNŢ
cu privire la desfăşurarea concursului privind
ocuparea funcţiei de Administrator al ÎM SalubSireți  pe o perioadă de 5 ani

Având în vedere Dispoziția Primarului satului Sireți nr. 20 din 18 martie 2021 Cu privire la organizarea concursului pentru funcția de administrator al ÎM SalubSireti, Decizie 4/11 din 27.02.2021 Cu privire la abrogarea deciziei nr. 7/4 din 06.07.2018 ”Cu privire la instituirea comisiei de concurs pentru desemnarea administratorului ÎM ”SalubSireți” și Decizia 6/4 din 14 iunie 2019 cu privire la aprobarea Regulamentului pentru organizarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de administrator , Decizia Consiliului Local Sireți 10/8 din 25.12.2020 Cu privire la stabilirea tarifelor și altor plăți pentru serviciile prestate de către IM SalubSireți pentru anul 2021,  Primăria s. Sireți  ANUNŢĂ:

 1. Concurs pentru funcţia de Administrator al ÎM SalubSireți
 2. Sediul organizatorului: Primăria Sireți, sala de ședințe
  3. Scopul general al funcţiei: Organizarea activității ÎM SalubSireți
  4. Sarcinile de bază ale funcţiei: Administratorul conduce activitatea curentă a Întreprinderii, organizează activitatea ei financiară și de producere, asigură îndeplinirea atribuțiilor prevăzute în Statut. Administratorul exercită următoarele funcții:
 3. a) organizează îndeplinirea programului de producere, a obligațiilor contractuale și de alt gen ale Întreprinderii;
 4. b) dirijează activitatea serviciilor și specialiștilor în vederea asigurării unei funcționări stabile și eficiente a Întreprinderii, utilizării maximale a capacităților de producție, producerii bunurilor materiale, executării lucrărilor și prestării serviciilor de calitate înaltă, reducerii cheltuielilor materiale și de muncă în activitatea de producere și sporirii rentabilității Întreprinderii;
 5. c) organizează activitatea serviciilor și specialiștilor în vedere asigurării unor condiții de muncă inofensive pentru lucrători;
 6. d) prezintă spre examinare Fondatorului propuneri de schimbarea componenței, reconstrucția, reutilarea tehnică a bunurilor transmise Întreprinderii în gestiune;
 7. e) asigură utilizarea eficientă și reproducerea bunurilor primite în gestiunea operativă;
 8. f) asigură prezentarea în termen a rapoartelor financiare, statistice și fiscale, către organele statale;
 9. g) asigură plățile la bugetul public în termenii stabiliți;
 10. h) întreprinde măsuri pentru prevenirea divulgării secretului comercial și altor date confidențiale;
 11. i) asigură plata salariilor în modul și în termenii stabiliți de legislație;
 12. j) asigură auditul activității economico-financiare a Întreprinderii;
 13. k) îndeplinește alte obligații ce țin de organizarea și asigurarea activității întreprinderii, conform legislației.

5.Concursul constă in trei etape succesive:

1)selecția dosarelor de concurs

2)proba scrisă

3)interviul

 1. Condiţii de bază de participare la concurs
 • deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • cunoaște limba română, scris și vorbit,precum și alte limbi de comunicație
 • nu a atins vârsta indicată la art. 82 lit. i) din codul muncii al Republicii Moldova nr 154.XV din 28 martie 2003
 • are capacitatea deplină de exercițiu
 • are o stare de sănătate corespunzătoare funcției pentru care candidează, atestată pe baza certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată sau a declarației pe propria răspundere că este apt de muncă, daca pentru funcția respectivă  sunt stabilite cerințe speciale de sănătate.
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție
 • nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate ca pedeapsă pe bază sau complementară, ca urmare a hotărârii judecătorești irevocabile prin care s-a dispus această interdicție.
 • nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate ca efect al legii
 • are studii superioare, de licenţă sau echivalente în cel puțin unul dintre următoarele domenii: economie, jurisprudență, administrație publică, tehnice.
 • are o vechime în muncă în funcție de conducere de cel puțin un an
 1. 7. Persoanele interesate depun următoarele documente:
 • Cererea de înscriere de participare la concurs ( similar funcției publice)
 • Copia actului de identitate
 • copiile diplomelor de studii ( licență, masterat,doctorat) și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specializare.
 • copia carnetului de muncă
 • certificatul medical că este apt de muncă conform funcției pentru care candidează
 • cazierul judiciar că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează sau declarație pe propria răspundere.
 • declarația pe propria răspundere că nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate în temeiul legii
 • curriculum vitae
 • alte documente relevante pentru desfășurarea concursului
 1. Locul depunerii documentelor:

Primăria satului Sireți ( s. Sireți, str. Mihai Eminescu 1 ), biroul nr.2
• telefon de contact – (0237) 61033, 71191

 1. Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea documentelor:
  • Boaghi Leonid, Primar, Primăria Sireți;
  NOTĂ: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.
  *Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar în termen de maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.
  10. Bibliografia concursului:
  Constituţia Republicii Moldova;

Legea nr. 246 din 22-11-2017 cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală;

Legea nr. 303 din 13-12-2013 privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare;

HOTĂRÎRE ANRE nr. 355 din 27.09.2019 cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare

Decizia Consiliului Local Sireți 10/8 din 25.12.2020 Cu privire la stabilirea tarifelor și altor plăți pentru serviciile prestate de către IM SalubSireți pentru anul 2021;

Decizia Consiliului Local Sireți 6/4 din 14 iunie 2019 Cu privire la aprobarea Regulamentului pentru organizarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de administrator;

Decizia Consiliului Local Sireți 4/11 din 27.02.2021 Cu privire la abrogarea deciziei nr. 7/4 din 06.07.2018 ”Cu privire la instituirea comisiei de concurs pentru desemnarea administratorului ÎM ”SalubSireți”

Decizia Consiliului Local Sireți nr.1/07 din 29.01.2010 cu privire la aprobarea statului ÎM SalubSireți

Ordinul nr.4 din 15 ianuarie 2015 administratorului ÎM SalubSireți cu privire la aprobarea regulamentului intern
Legea nr. 436 –XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală;
Legea nr. 16-XVI din 15.02.2008 cu privire la conflictul de interese;
Legea nr. 1264-XV din 19.07.2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi a proprietăţii demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere;
Legea nr. 90-XVI din 25.04.2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei;
Legea nr. 190-XIII din 19.07.1994 cu privire la petiţionare;
11. Alte condiții relevante:

Cui îi raportează titularul funcţiei: Primarului, Consiliului Local
Cooperare internă: Cu personalul primăriei și IM SalubSireți
Mijloace de lucru / echipamentul utilizat:

 • Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
 • Mașina de serviciu, calculator, copiator, telefon, fax; internet;
 • Manuale, materiale metodologice şi informative în domeniul administraţiei publice;

Condiţii de muncă:
– Regim de muncă: 40 ore pe săptămână, 8 ore pe zi, disponibilitatea lucrului peste program şi în zilele de repaus, după caz;
– Program de muncă: luni-vineri, orele 8:00-17:00, pauza de masă 12:00-13:00;
– Activitatea de birou, deplasări de serviciu prin localitate, raion şi ţară.
Cerinţe specifice:
Experienţă profesională – minim un an in funcție de conducere, preferabil experienţă în serviciul public.
Cunoştinţe:
– Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
– Cunoaşterea modului de funcţionare a autorităţilor publice;
– Cunoştinţe de operare la calculator, Word, Excel; MapInfo, AutoCad, navigare Internet;
– Cunoaşterea limbii de stat şi a limbii ruse la nivel avansat citit/scris/vorbit, (preferabil a unei limbi de circulaţie internaţională la nivel avansat: citit/scris/vorbit)
Abilităţi:
Lucru cu informaţia, planificare, organizare, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, instruire, motivare, mobilizare, soluţionare de probleme, comunicare eficientă, management.
Atitudini/comportamente:
Respect faţă de oameni, incoruptibilitate, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.
VI. Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs: 11 decembrie 2023, ora 17:00